Адміністрацыйныя працэдуры

2.1. Выдача выпіскі (копіі) з працоўнай кніжкі

 • Прозвішча, імя спецыяліста: вядучы інспектар па кадрах Клязавіч В.У., каб. 433, +375 17 374 38 96
 • Графік прыёму: штодня 8.00-13.00, 13.30-16.45
 • Тэрмін ажыццяўлення працэдуры: 5 дзён з дня звароту
 • Час дзеяння дакумента: бестэрмінова
 • Кошт: бясплатна
 • Дакументы, якія прадстаўляюцца грамадзянінам:
  • не патрабуюцца
свернуть

2.2. Выдача даведкі аб месцы працы, службы і займаемай пасады

 • Прозвішча, імя спецыяліста: вядучы інспектар па кадрах Клязавіч В.У., каб. 433, +375 17 374 38 96
 • Графік прыёму: штодня 8.00-13.00, 13.30-16.45
 • Тэрмін ажыццяўлення працэдуры: 5 дзён з дня звароту
 • Час дзеяння дакумента: бестэрмінова
 • Кошт: бясплатна
 • Дакументы, якія прадстаўляюцца грамадзянінам:
  • не патрабуюцца
свернуть

2.3. Выдача даведкі аб перыядзе работы, службы

 • Прозвішча, імя спецыяліста: вядучы інспектар па кадрах Клязавіч В.У., каб. 433, +375 17 374 38 96
 • Графік прыёму: штодня 8.00-13.00, 13.30-16.45
 • Тэрмін ажыццяўлення працэдуры: 5 дзён з дня звароту
 • Час дзеяння дакумента: бестэрмінова
 • Кошт: бясплатна
 • Дакументы, якія прадстаўляюцца грамадзянінам:
  • не патрабуюцца
свернуть

2.4. Выдача даведкі аб памеры заработнай платы (грашовага забеспячэння, штомесячнае грашовае забеспячэнне)

 • Прозвішча, імя спецыяліста: галоўны бухгалтар Мацкевіч Т.І., каб. 435, +375 17 395 38 75
 • Графік прыёму: штодня 8.00-13.00, 13.30-16.45
 • Тэрмін ажыццяўлення працэдуры: 5 дзён з дня звароту
 • Час дзеяння дакумента: бестэрмінова
 • Кошт: бясплатна
 • Дакументы, якія прадстаўляюцца грамадзянінам:
  • не патрабуюцца
свернуть

2.5. Прызначэнне дапамогі па цяжарнасці і родах

 • Прозвішча, імя спецыяліста: галоўны бухгалтар Мацкевіч Т.І., каб. 435, +375 17 395 38 75
 • Графік прыёму: штодня 8.00-13.00, 13.30-16.45
 • Тэрмін ажыццяўлення працэдуры: 10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту або прадстаўлення дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамогі, - 1 месяц
 • Час дзеяння дакумента: на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці
 • Кошт: бясплатна
 • Дакументы, якія прадстаўляюцца грамадзянінам:
  • пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу
  • лісток непрацаздольнасці
  • даведка аб памеры заработнай платы - у выпадку, калi перыяд, за які вызначаецца сярэднядзённы заробак для прызначэння дапамогі, складаецца з перыядаў работы ў розных наймальнікаў
свернуть

2.6. Прызначэнне дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці

 • Прозвішча, імя спецыяліста: галоўны бухгалтар Мацкевіч Т.І., каб. 435, +375 17 395 38 75
 • Графік прыёму: штодня 8.00-13.00, 13.30-16.45
 • Тэрмін ажыццяўлення працэдуры: 10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц
 • Час дзеяння дакумента: адначасова
 • Кошт: бясплатна
 • Дакументы, якія прадстаўляюцца грамадзянінам:
  • заяву;
  • пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу;
  • даведка аб нараджэнні дзіцяці (за выключэннем асоб, якія ўсынавілі (удачарылі) дзіця ва ўзросце да 6 месяцаў, назначаных апекунамі дзіцяці ва ўзросце да 6 месяцаў) – у выпадку, калі дзіця нарадзілася ў Рэспубліцы Беларусь і рэгістрацыя яго нараджэння праведзена органам, які рэгіструе акты грамадзянскага стану, Рэспублікі Беларусь;
  • пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці, дакументы і (або) звесткі, якія пацвярджаюць фактычнае пражыванне дзіцяці ў Рэспубліцы Беларусь,
  • дакументы і (або) звесткі, якія пацвярджаюць фактычнае пражыванне аднаго з бацькоў, усынавіцеля (удачарыцеля), апекуна дзіцяці ў Рэспубліцы Беларусь не менш як 6 месяцаў у агульнай складанасці ў межах 12 каляндарных месяцаў, якія папярэднічаюць месяцу нараджэння дзіцяці, зарэгістраванага па месцы жыхарства ў Рэспубліцы Беларусь (пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці - для асоб, якія працуюць у дыпламатычных прадстаўніцтвах і консульскіх установах Рэспублікі Беларусь,
  • пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці (пры наяўнасці такога пасведчання) і дакументы і (або) звесткі, якія пацвярджаюць фактычнае пражыванне дзіцяці ў Рэспубліцы Беларусь, - для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца або прытулак у Рэспубліцы Беларусь), – у выпадку, калі дзіця нарадзілася за межамі Рэспублікі Беларусь і (або) рэгістрацыя яго нараджэння праведзена кампетэнтнымі органамі замежнай дзяржавы пасведчанні аб нараджэнні, смерці дзяцей, у тым ліку старэйшых за 18 гадоў (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца або прытулак у Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такіх сведчанняў)
  • выпіска з рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) – для сем'яў, якія ўсынавілі (удачарылі) дзяцей (прадстаўляецца на ўсыноўленага (удачаранага) дзіцяці (усыноўленых (удачароных) дзяцей), у дачыненні да якога (якіх) заяўнік звяртаецца па прызначэнне дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці)
  • копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) – для асоб, прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці (прадстаўляецца) на ўсіх падапечных дзяцей)
  • пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе
  • копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу або іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў
  • выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў (удачарыцеляў)), апекуноў) або іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, – у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі
  • дакументы і (або) звесткі аб выбыцці дзіцяці з дома дзіцяці, прыёмнай сям'і, дзіцячага дома сямейнага тыпу, дзіцячай інтэрнатнай установы, дома дзіцяці папраўчай калоніі - у выпадку, калі дзіця знаходзілася ва ўказаных установах, прыёмнай сям'і, дзіцячым доме сямейнага тыпу
  • дакументы, якія пацвярджаюць неатрыманне аналагічнай дапамогі на тэрыторыі дзяржавы, з якой у Рэспублікі Беларусь заключаны міжнародныя дагаворы аб супрацоўніцтве ў галіне сацыяльнай абароны, - для грамадзян Рэспублікі Беларусь, якія працуюць або ажыццяўляюць іншыя віды дзейнасці за межамі Рэспублікі Беларусь, а таксама замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якія пастаянна не пражываюць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь (не зарэгістраваных па месцы жыхарства ў Рэспубліцы Беларусь)

   

   

свернуть

2.8. Прызначэнне дапамогі жанчынам, якія сталі на ўлік у дзяржаўных арганізацыях аховы здароўя да 12-тыднёвага тэрміну цяжарнасці

 • Прозвішча, імя спецыяліста: галоўны бухгалтар Мацкевіч Т.І., каб. 435, +375 17 395 38 75
 • Графік прыёму: штодня 8.00-13.00, 13.30-16.45
 • Тэрмін ажыццяўлення працэдуры: 10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц
 • Час дзеяння дакумента: адначасова
 • Кошт: бясплатна
 • Дакументы, якія прадстаўляюцца грамадзянінам:
  • заяву
  • пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу
  • заключэнне ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі
  • выпіскі (копіі) з працоўных кніжак заяўніка і жонка заяўніка або іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, - у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі
  • копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў
  • пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе
свернуть

2.9. Прызначэнне дапамогі па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў

 • Прозвішча, імя спецыяліста: галоўны бухгалтар Мацкевіч Т.І., каб. 435, +375 17 395 38 75
 • Графік прыёму: штодня 8.00-13.00, 13.30-16.45
 • Тэрмін ажыццяўлення працэдуры: 10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц
 • Час дзеяння дакумента: па дзень дасягнення дзіцем узросту 3 гадоў
 • Кошт: бясплатна
 • Дакументы, якія прадстаўляюцца грамадзянінам:
  • заяву;
  • пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу;
  • пасведчанні аб нараджэнні дзяцей (пры выхаванні ў сям'і дваіх і больш непаўналетніх дзяцей - не менш за два пасведчанні аб нараджэнні) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца або прытулак у Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такіх пасведчанняў);
  • дакументы і (або) звесткі, якія пацвярджаюць фактычнае пражыванне дзіцяці ў Рэспубліцы Беларусь (за выключэннем асоб, якія працуюць у дыпламатычных прадстаўніцтвах і консульскіх установах Рэспублікі Беларусь), - у выпадку, калі дзіця нарадзілася за межамі Рэспублікі Беларусь і (або) рэгістрацыя яго нараджэння праведзена кампетэнтнымі органамі замежнай дзяржавы;
  • выпіска з рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) – для сем'яў, якія ўсынавілі (удачарылі) дзяцей (прадстаўляецца па жаданню заяўніка);
  • копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) – для асоб, назначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці;
  • пасведчанне інваліда або заключэнне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі - для дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 3 гадоў;
  • пасведчанне пацярпелага ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, іншых радыяцыйных аварый - для грамадзян, якія пастаянна (пераважна) пражываюць на тэрыторыі, якая падверглася радыеактыўнаму забруджванню, у зоне наступнага адсялення або ў зоне з правам на адсяленне;
  • пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік знаходзіцца ў шлюбе;
  • копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу або іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў;
  • даведка аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах;
  • даведка аб знаходжанні ў водпуску па догляду дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў або выпіска (копія) з загада аб прадастаўленні водпуску па догляду дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў (водпускі па догляду дзяцей) – для асоб, якія знаходзяцца ў такім водпуску;
  • выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў (удачарыцеляў), апекуноў) або іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, – у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі;
  • даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам;
  • даведка аб выхадзе на працу, службу да заканчэння водпуску па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі маці (мачасе) у поўнай сям'і, бацьку ў няпоўнай сям'і, усынавіцелю (удачарыцелю) дзіцяці - пры афармленні водпуску па догляду дзіцяці дасягненні ім узросту 3 гадоў (водпускі па догляду дзяцей) або прыпыненні прадпрымальніцкай, натарыяльнай, адвакацкай, рамеснай дзейнасці, дзейнасці па аказанні паслуг у сферы аграэкатурызму ў сувязі з доглядам дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў іншым членам сям'і або сваяком дзіцяці;
  • даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты (даведка аб неатрыманні дапамогі на дзяцей) - у выпадку змянення месца выплаты дапамогі;
  • дакументы і (або) звесткі аб выбыцці дзіцяці з дома дзіцяці, прыёмнай сям'і, дзіцячага дома сямейнага тыпу, дзіцячай інтэрнатнай установы, дома дзіцяці папраўчай калоніі - у выпадку, калі дзіця знаходзілася ва ўказаных установах, прыёмнай сям'і, дзіцячым доме сямейнага тыпу;
  • дакументы, якія пацвярджаюць неатрыманне аналагічнай дапамогі на тэрыторыі дзяржавы, з якой у Рэспублікі Беларусь заключаны міжнародныя дагаворы аб супрацоўніцтве ў галіне сацыяльнай абароны, - для грамадзян Рэспублікі Беларусь, якія працуюць або ажыццяўляюць іншыя віды дзейнасці за межамі Рэспублікі Беларусь, а таксама замежных грамадзян і асоб без грамадзянства , якія пастаянна не пражываюць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь (не зарэгістраваныя па месцы жыхарства ў Рэспубліцы Беларусь)
свернуть

2.9 1 . Прызначэнне дапамогі сем'ям на дзяцей ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў у перыяд выхавання дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў

 • Прозвішча, імя спецыяліста: галоўны бухгалтар Мацкевіч Т.І., каб. 435, +375 17 395 38 75
 • Графік прыёму: штодня 8.00-13.00, 13.30-16.45
 • Тэрмін ажыццяўлення працэдуры: 10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц
 • Час дзеяння дакумента: на тэрмін да даты наступлення абставін, якія цягнуць спыненне выплаты дапамогі
 • Кошт: бясплатна
 • Дакументы, якія прадстаўляюцца грамадзянінам:
  • заяву;
  • пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу;
  • два пасведчанні аб нараджэнні: адно на дзіця ва ўзросце да 3 гадоў і адно на дзіця ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца або прыстанішча ў Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такіх пасведчанняў);
  • даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам, - прадстаўляецца на адно дзіця ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў, якое навучаецца ва ўстанове адукацыі (у тым ліку дашкольнай);
  • выпіска з рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) – для сем'яў, якія ўсынавілі (удачарылі) дзяцей (прадстаўляецца па жаданню заяўніка);
  • копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) - для асоб, назначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці;
  • пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік знаходзіцца ў шлюбе;
  • копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу або іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў;
  • выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў (удачарыцеляў), апекуноў (папячыцеляў) або іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, – у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі;
  • даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты (даведка аб неатрыманні дапамогі на дзяцей) – у выпадку змянення месца выплаты дапамогі або назначэння дапамогі па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў іншаму сваяку або члену сям'і дзіцяці (дзяцей), якія знаходзяцца ў водпуску па догляду дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў (водпуску па догляду дзяцей) або тым, хто прыпыніў прадпрымальніцкую, натарыяльную, адвакацкую, рамесную дзейнасць, дзейнасць па аказанні паслуг у сферы аграэкатурызму ў сувязі з доглядам дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і які не з'яўляецца дзіцяці (дзецям) маці (мачахай) або бацькам (айчымам) у поўнай сям'і, бацькам у няпоўнай сям'і, усынавіцелем (удачарыцелем);
  • дакументы і (або) звесткі аб выбыцці дзіцяці з установы адукацыі з кругласутачным рэжымам знаходжання, установы сацыяльнага абслугоўвання, якая ажыццяўляе стацыянарнае сацыяльнае абслугоўванне, дзіцячай інтэрнатнай установы, дома дзіцяці, прыёмнай сям'і, дзіцячага дома сямейнага тыпу, установы адукацыі, у якой дзіцяці давалася дзяржаўнае забеспячэнне. , дома дзіцяці папраўчай калоніі, установы крымінальна-выканаўчай сістэмы або аб вызваленні яго з-пад варты – у выпадку, калі дзіця знаходзілася ва ўказаных установах, прыёмнай сям'і, дзіцячым доме сямейнага тыпу, пад вартай.
свернуть

2.12. Прызначэнне дапамогі на дзяцей старэйшых за 3 гады з асобных катэгорый сем'яў

 • Прозвішча, імя спецыяліста: галоўны бухгалтар Мацкевіч Т.І., каб. 435, +375 17 395 38 75
 • Графік прыёму: штодня 8.00-13.00, 13.30-16.45
 • Тэрмін ажыццяўлення працэдуры: 10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц
 • Час дзеяння дакумента: па 30 чэрвеня або па 31 снежня каляндарнага года, у якім прызначанае дапаможнік, альбо па дзень дасягнення дзіцем 16-, 18-гадовага ўзросту
 • Кошт: бясплатна
 • Дакументы, якія прадстаўляюцца грамадзянінам:
  • заяву;
  • пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу;
  • пасведчанні аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца або прыстанішча ў Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такіх пасведчанняў);
  • выпіска з рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) – для сем'яў, якія ўсынавілі (удачарылі) дзяцей (прадстаўляецца па жаданню заяўніка);
  • копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) – для асоб, назначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці;
  • пасведчанне інваліда або заключэнне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі аб устанаўленні інваліднасці - для дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў;
  • пасведчанне інваліда - для маці (мачахі), бацькі (айчыма), усынавіцеля (удачарыцеля), апекуна (папячыцеля), якія з'яўляюцца інвалідамі;
  • даведка аб прызыве на тэрміновую ваенную службу – для сем'яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу;
  • даведка аб накіраванні на альтэрнатыўную службу - для сем'яў грамадзян, якія праходзяць альтэрнатыўную службу;
  • пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік знаходзіцца ў шлюбе;
  • копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу або іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў;
  • даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам (прадстаўляецца на ўсіх дзяцей, на дзяцей старэйшых за 14 гадоў прадстаўляецца на дату вызначэння права на дапамогу і на пачатак навучальнага года);
  • выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў (удачарыцеляў), апекуноў (папячыцеляў)) або іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць;
  • звесткі аб атрыманых даходах за 6 месяцаў у агульнай складанасці ў каляндарным годзе, які папярэднічае году звароту, – для працаздольнага бацькі (айчыма) у поўнай сям'і, аднаго з бацькоў у няпоўнай сям'і, усынавіцеля (удачарыцеля), апекуна (папячыцеля);
  • даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты (даведка аб неатрыманні дапамогі на дзяцей) - у выпадку змянення месца выплаты дапамогі;
  • дакументы і (або) звесткі аб выбыцці дзіцяці з установы адукацыі з кругласутачным рэжымам знаходжання, установы сацыяльнага абслугоўвання, якая ажыццяўляе стацыянарнае сацыяльнае абслугоўванне, дзіцячай інтэрнатнай установы, дома дзіцяці, прыёмнай сям'і, дзіцячага дома сямейнага тыпу, установы адукацыі, у якой дзіцяці давалася дзяржаўнае забеспячэнне, дома дзіцяці папраўчай калоніі, установы крымінальна-выканаўчай сістэмы або аб вызваленні яго з-пад варты – у выпадку, калі дзіця знаходзілася ва ўказаных установах, прыёмнай сям'і, дзіцячым доме сямейнага тыпу, пад вартай.
свернуть

2.13. Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па доглядзе хворага дзіцяці ва ўзросце да 14 гадоў (дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў)

 • Прозвішча, імя спецыяліста: галоўны бухгалтар Мацкевіч Т.І., каб. 435, +375 17 395 38 75
 • Графік прыёму: штодня 8.00-13.00, 13.30-16.45
 • Тэрмін ажыццяўлення працэдуры: 10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання доп. інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамог, - 1 месяц.
 • Час дзеяння дакумента: на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці
 • Кошт: бясплатна
 • Дакументы, якія прадстаўляюцца грамадзянінам:
  • лісток непрацаздольнасці
свернуть

2.14. Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку хваробы маці або іншай асобы, якая фактычна ажыццяўляе догляд дзіцяці

 • Прозвішча, імя спецыяліста: галоўны бухгалтар Мацкевіч Т.І., каб. 435, +375 17 395 38 75
 • Графік прыёму: штодня 8.00-13.00, 13.30-16.45
 • Тэрмін ажыццяўлення працэдуры: 10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання доп. інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамог, - 1 месяц.
 • Час дзеяння дакумента: на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці
 • Кошт: бясплатна
 • Дакументы, якія прадстаўляюцца грамадзянінам:
  • лісток непрацаздольнасці
свернуть

2.16. Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па доглядзе дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку яго санаторна-курортнага лячэння, медыцынскай рэабілітацыі

 • Прозвішча, імя спецыяліста: галоўны бухгалтар Мацкевіч Т.І., каб. 435, +375 17 395 38 75
 • Графік прыёму: штодня 8.00-13.00, 13.30-16.45
 • Тэрмін ажыццяўлення працэдуры: 10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту дакументаў ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання доп. інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамог, - 1 месяц
 • Час дзеяння дакумента: на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці
 • Кошт: бясплатна
 • Дакументы, якія прадстаўляюцца грамадзянінам:
  • лісток непрацаздольнасці
свернуть

2.18. Выдача даведкі аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты

 • Прозвішча, імя спецыяліста: галоўны бухгалтар Мацкевіч Т.І., каб. 435, +375 17 395 38 75
 • Графік прыёму: штодня 8.00-13.00, 13.30-16.45
 • Тэрмін ажыццяўлення працэдуры: 5 дзён з дня звароту
 • Час дзеяння дакумента: бестэрмінова
 • Кошт: бясплатна
 • Дакументы, якія прадстаўляюцца грамадзянінам:
  • пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу
свернуть

2.18 1 . Выдача даведкі аб неатрыманні дапамогі на дзяцей

 • Прозвішча, імя спецыяліста: галоўны бухгалтар Мацкевіч Т.І., каб. 435, +375 17 395 38 75
 • Графік прыёму: штодня 8.00-13.00, 13.30-16.45
 • Тэрмін ажыццяўлення працэдуры: 5 дзён з дня звароту
 • Час дзеяння дакумента: бестэрмінова
 • Кошт: бясплатна
 • Дакументы, якія прадстаўляюцца грамадзянінам:
  • пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу
свернуть

2.19. Выдача даведкі аб выхадзе на працу, службу да заканчэння водпуску па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі

 • Прозвішча, імя спецыяліста: галоўны бухгалтар Мацкевіч Т.І., каб. 435, +375 17 395 38 75
 • Графік прыёму: штодня 8.00-13.00, 13.30-16.45
 • Тэрмін ажыццяўлення працэдуры: 5 дзён з дня звароту
 • Час дзеяння дакумента: бестэрмінова
 • Кошт: бясплатна
 • Дакументы, якія прадстаўляюцца грамадзянінам:
  • не патрабуюцца
свернуть

2.20. Выдача даведкі аб утрыманні аліментаў і іх памеры

 • Прозвішча, імя спецыяліста: галоўны бухгалтар Мацкевіч Т.І., каб. 435, +375 17 395 38 75
 • Графік прыёму: штодня 8.00-13.00, 13.30-16.45
 • Тэрмін ажыццяўлення працэдуры: 5 дзён з дня звароту
 • Час дзеяння дакумента: бестэрмінова
 • Кошт: бясплатна
 • Дакументы, якія прадстаўляюцца грамадзянінам:
  • пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу
свернуть

2.24. Выдача даведкі аб адсутнасці забеспячэння дзіцяці ў бягучым годзе пуцёўкай за кошт сродкаў дзяржаўнага сацыяльнага страхавання ў лагер з кругласутачным знаходжаннем

 • Прозвішча, імя спецыяліста: галоўны бухгалтар Мацкевіч Т.І., каб. 435, +375 17 395 38 75
 • Графік прыёму: штодня 8.00-13.00, 13.30-16.45
 • Тэрмін ажыццяўлення працэдуры: 5 дзён з дня звароту
 • Час дзеяння дакумента: бестэрмінова
 • Кошт: бясплатна
 • Дакументы, якія прадстаўляюцца грамадзянінам:
  • не патрабуецца
свернуть

2.25. Выдача даведкі аб знаходжанні ў водпуску па доглядзе дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў

 • Прозвішча, імя спецыяліста: вядучы інспектар па кадрах Клязавіч В.У., каб. 433, +375 17 374 38 96
 • Графік прыёму: штодня 8.00-13.00, 13.30-16.45
 • Тэрмін ажыццяўлення працэдуры: 5 дзён з дня звароту
 • Час дзеяння дакумента: бестэрмінова
 • Кошт: бясплатна
 • Дакументы, якія прадстаўляюцца грамадзянінам:
  • не патрабуюцца
свернуть

2.29. Выдача даведкі аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах

 • Прозвішча, імя спецыяліста: галоўны бухгалтар Мацкевіч Т.І., каб. 435, +375 17 395 38 75
 • Графік прыёму: штодня 8.00-13.00, 13.30-16.45
 • Тэрмін ажыццяўлення працэдуры: бестэрмінова
 • Час дзеяння дакумента: 3 дні з дня звароту
 • Кошт: бесплатно
 • Дакументы, якія прадстаўляюцца грамадзянінам:
  • пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу
свернуть

2.35. Выплата дапамогі на пахаванне

 • Прозвішча, імя спецыяліста: галоўны бухгалтар Мацкевіч Т.І., каб. 435, +375 17 395 38 75
 • Графік прыёму: штодня 8.00-13.00, 13.30-16.45
 • Тэрмін ажыццяўлення працэдуры: 1 працоўны дзень з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц
 • Час дзеяння дакумента: адначасова
 • Кошт: бясплатна
 • Дакументы, якія прадстаўляюцца грамадзянінам:
  • заяву асобы, якая ўзяла на сябе арганізацыю пахавання памерлай (загінулай);
  • пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу заяўніка; даведка аб смерці - у выпадку, калі смерць зарэгістраваная ў Рэспубліцы Беларусь;
  • пасведчанне аб смерці - у выпадку, калі смерць зарэгістраваная за межамі Рэспублікі Беларусь;
  • пасведчанне аб нараджэнні (пры яго наяўнасці) - у выпадку смерці дзіцяці (дзяцей);
  • даведка аб тым, што памерлы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў на дзень смерці з'яўляўся навучэнцам, - у выпадку смерці асобы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў;
  • працоўная кніжка і (або) іншыя дакументы аб стажы працы памерлай (пры іх наяўнасці) – у выпадку смерці асобы, на якую па дадзеных індывідуальнага (персаніфікуючага) уліку дзяржаўнае сацыяльнае страхаванне распаўсюджвалася менш за 10 гадоў
свернуть

2.44. Выдача даведкі аб невыдзяленні пуцёўкі на дзяцей на санаторна-курортнае лячэнне і аздараўленне ў бягучым годзе

 • Прозвішча, імя спецыяліста: галоўны бухгалтар Мацкевіч Т.І., каб. 435, +375 17 395 38 75
 • Графік прыёму: штодня 8.00-13.00, 13.30-16.45
 • Тэрмін ажыццяўлення працэдуры: 5 дзён з дня звароту
 • Час дзеяння дакумента: бестэрмінова
 • Кошт: бесплатно
 • Дакументы, якія прадстаўляюцца грамадзянінам:
  • пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу
свернуть

7.2.1. Выдача заключэння урачэбна-кансультацыйнай камісіі

 • Прозвішча, імя спецыяліста: намеснік галоўнага ўрача па МЭиР Маразевіч Я.Г., каб. № 429, +375 17 374 38 65
 • Графік прыёму: панядзелак - 16.00-18.00, аўторак, серада з 9.00-11.00, чацвер 16.00-18.00, пятніца - 11.00-13.00
 • Тэрмін ажыццяўлення працэдуры: 1 дзень пасля правядзення пасяджэння ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі
 • Час дзеяння дакумента: да 1 года або бестэрмінова ў залежнасці ад захворвання або патрэбнасці ў тэхнічных сродках сацыяльнай рэабілітацыі
 • Кошт: бясплатна
 • Дакументы, якія прадстаўляюцца грамадзянінам:
  • пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу
свернуть

7.4. Выдача урачэбнага пасведчання аб смерці

 • Прозвішча, імя спецыяліста:
  - у працоўныя дні - лекары агульнай практыкі;
  - у выходныя і святочныя дні - дзяжурны лекар.
 • Графік прыёму: 8.00-20.00 - буднія дні, 9.00-18.00 - у суботнія дні, 9.00-15.00 - у нядзельныя і святочныя дні
 • Тэрмін ажыццяўлення працэдуры: у дзень звароту
 • Час дзеяння дакумента: бестэрмінова
 • Кошт: бясплатна
 • Дакументы, якія прадстаўляюцца грамадзянінам:
  • пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу памерлага (пры яго наяўнасці);
  • пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу які звярнуўся
свернуть

7.5. Выдача лістка непрацаздольнасці (даведкі аб часовай непрацаздольнасцi)

 • Прозвішча, імя спецыяліста: урач, вядучы прыём
 • Графік прыёму: расклад прыёму ўрачоў
 • Тэрмін ажыццяўлення працэдуры: у дзень ўстанаўлення часовай непрацаздольнасці
 • Час дзеяння дакумента: бестэрмінова
 • Кошт: бясплатна
 • Дакументы, якія прадстаўляюцца грамадзянінам:
  • пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу
  • медыцынскія дакументы (выпіскі з іх), выдадзеныя ў замежнай дзяржаве,
  • медыцынская даведка аб стане здароўя,
  • пасведчанне аб смерці,
  • праязныя дакументы,
  • пуцёўка на санаторна-курортнае лячэнне,
  • копія пасведчання аб накіраванні на працу - у выпадку выдачы лістка непрацаздольнасці (даведкі аб часовай непрацаздольнасцi) па падставах, якія не могуць быць устаноўлены ў ходзе медыцынскага агляду, медыцынскага агляду і маюць патрэбу ў дакументальным пацверджанні.
свернуть

7.6. Выдача медыцынскай даведкі аб стане здароўя

 • Прозвішча, імя спецыяліста: урач-агульнай практыкі (загадчык аддзялення медыцынскай прафілактыкі) Яўсейчык Я.Ф., каб. № 316, +375 17 343 19 31
 • Графік прыёму:
  панядзелак 15.00-17.00, 17.20-19.00
  аўт, серада, чац., пятніца 10.00–11.00, 11.20-14.00
 • Тэрмін ажыццяўлення працэдуры: 1 дзень пасля правядзення медыцынскага агляду, медыцынскага агляду
 • Час дзеяння дакумента:
  - да 1 года
  - lа 3 гадоў - для медыцынскай даведкі аб стане здароўя, якая пацвярджае прыдатнасць (непрыдатнасць) працуе па стане яго здароўя да работ з шкоднымі і (або) небяспечнымі ўмовамі працы і (або) на працах, дзе ёсць неабходнасць у прафесійным адборы
  - да 5 гадоў - адсутнасць (наяўнасць) захворванняў і фізічных недахопаў, уключаных у пералік захворванняў і фізічных недахопаў грамадзян, пры наяўнасці якіх супрацьпаказана валоданне зброяй;
  адсутнасць (наяўнасць) захворванняў, якія перашкаджаюць працы з дзяржаўнымі сакрэтамі
 • Кошт: бясплатна
 • Дакументы, якія прадстаўляюцца грамадзянінам:
  • пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу
  • выпіска з медыцынскіх дакументаў (акрамя звестак аб адсутнасці псіхіятрычнага і наркалагічнага ўліку)
  • дзве фатаграфіі памерам 30 х 40 мм – для атрымання медыцынскай даведкі аб стане здароўя, якая пацвярджае прыдатнасць да кіравання механічнымі транспартнымі сродкамі, самаходнымі машынамі, маторнымі маламернымі судамі, магутнасць рухавіка якіх перавышае 3,7 квт (5 конскіх сіл)
  • ваенны білет - для ваеннаабавязаных пры атрыманні медыцынскай даведкі аб стане здароўя, якая пацвярджае адсутнасць захворванняў, уключаных у пералік захворванняў, пры наяўнасці якіх проціпаказана валоданне зброяй, медыцынскай даведкі аб стане здароўя, якая пацвярджае прыдатнасць да кіравання механічнымі транспартнымі сродкамі, самаходнымі машынамі, маторнымі маламернымі судамі, магутнасць рухавіка якіх перавышае 3,7 квт (5 конскіх сіл)
свернуть

7.9. Выдача выпіскі з медыцынскіх дакументаў

 • Прозвішча, імя спецыяліста:
  - урач-агульнай практыкі (загадчык аддзялення медыцынскай прафілактыкі) Яўсейчык Я.Ф., каб. 316,+375 17 343 19 31;
  - лекары, якія вядуць прыём
 • Графік прыёму:
  панядзелак 15.00-17.00, 17.20-19.00
  аўт, серада, чацв., пятніца 10.00–11.00, 11.20-14.00,
  расклад прыёму ўрачоў
 • Тэрмін ажыццяўлення працэдуры: 5 дзён з дня звароту
 • Час дзеяння дакумента: бестэрмінова
 • Кошт: бясплатна
 • Дакументы, якія прадстаўляюцца грамадзянінам:
  • пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу
свернуть